Reference, Technické služby Vsetín, s.r.o.

Reference, Technické služby Vsetín, s.r.o.

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.tsvsetin.cz

V dubnu roku 1968 byla Městským národním výborem ve Vsetíně pro potřeby údržby městského majetku a zařízení jako i pro služby obyvatelům Vsetína založena organizace s názvem Technické služby a stavební údržba Městského národního výboru Vsetín. Pracovníci této organizace už od počátku vykonávali tyto činnosti: zavádění a údržba veřejného osvětlení, zavádění a svoz domovního a komunálního odpadu včetně jeho skládkování, výstavba a letní i zimní údržba místních komunikací, výsadba a údržba městské zeleně, budování a údržba městského mobiliáře, hřišť a sportovišť, provozování městských lázní a koupališť. Původní střediska umístěná na ulicích Štěpánské, Potoční, v budově ,,Maštalisek“ a U Kovárny v Jasenicích byly v roce 1980 přestěhovány do nově vybudovaného areálu v Jasenicích U Kovárny, kde vznikl komplex obsahující správní budovy, dílny elektro, kovo, stolárnu, autodílnu, garáže vozidel, sklady materiálu. V 90. letech byly z řízení organizace vyňaty provozy Městských lázní Vsetín a údržba městské zeleně. Nově jako první v tehdejší ČSFR vznikl provoz střediska Třídírny odpadů, který svou působností zasahoval do celého území ,,Horního Vsacka“ a zčásti až do okresu Zlín. Dále byla činnost postupně rozšířena o organizování veřejně prospěšných prací, řízení údržby městských budov a provozování placených parkovišť. V září roku 2002 se Technické služby města Vsetína transformovaly na společnost s ručením omezeným, kdy stoprocentním vlastníkem je město Vsetín. Na začátku nového roku 2003 se společnost rozdělila na příspěvkovou a na společnost s ručením omezeným. Průměrný počet zaměstnanců se pohybuje okolo 95.

Aplikaci Webdispečink využívá naše společnost od roku 2011. Monitorujeme především nájezdy km, spotřeby paliva, pohyb vozidel v důležitých lokalitách, počty a místa vysypaných popelnic, zapnutí zametače, posypu, PTO a další hodnoty. Po zavedení monitorovacího systému jsme ročně uspořili cca 370.000,- Kč. A to hlavně díky úspoře najetých km a odpracovaných motohodin. U některých vozidel jsme zaregistrovali i významný pokles v průměrné spotřebě, například z 37 litrů na 14 litrů na 100 km. Proto hodláme aplikaci Webdispečink používat i nadále a můžeme ji všem případným zájemcům jen doporučit.

Ing. Jan Horsák
ředitel společnosti

Referenční dopis